Міжнародні стандарти фінансової звітності
(версія перекладу українською мовою – 2014 рік)

Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2015 року.
__________________

ДОДАТОК
до Угоди про відмову від авторських прав
на обмежених територіях

(між Фондом Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і Міністерством фінансів України)

Ці Стандарти ґрунтуються на міжнародних стандартах фінансової звітності та інших публікаціях Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Авторське право на міжнародні стандарти фінансової звітності та інші публікації РМСБО має Фонд зміжнародних стандартів фінансової звітності (ФМСФЗ). Текст, що міститься у цьому документі, може бути змінений задля сприяння його прийняття у відповідності з національним законодавством. Затверджений текст міжнародних стандартів фінансової звітності та іншихпублікацій ФМСФЗ є текст англійською мовою, примірники якого можна отримати від ФМСФЗ. З питань публікацій та авторських прав звертайтеся за адресою:
     Департамент з питань публікацій ФМСФЗ, Кеннон Стріт 30, Лондон EC4M 6XH, Сполучене Королівство. Телефон: +44 (0)20 7246 6410 Факс: +44 (0)20 7246 6411. Веб-сайт: www.ifrs.org.
     ФКМСБО відмовився від права відстоювати свої авторські права на вищезазначені матеріали на території України, за винятком тих випадків, коли на це є згода суверена. ФКМСБО залишає за собою всі права за межами вищезгаданої території.

These Standards are based on the International Financial Reporting Standards and other International Accounting Standards Board (IASB) publications. International Financial Reporting Standards and other IASB publications are copyright of the International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF).  The text contained in this document may have been amended to facilitate its adoption in accordance with National Law. The approved text of International Financial Reporting Standards and other IASB Publications is the text that is published by the IASCF in English, copies of which may be obtained from IASCF.  Please address publications and copyright matters to:
     IASCF Publications Department, 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.   Telephone:  +44 (0)20 7246 6410  Fax:  +44 (0)20 7246 6411 Web: www.ifrs.org.
     IASCF has waived the right to assert its copyright in the above materials in the territory of Ukraine except with sovereign consent. The IASCF reserves all rights outside of the aforementioned territory.

___________________

ЗМІСТ*

Концептуальна основа фінансової звітності

Міжнародні стандарти фінансової звітності  

МСФЗ 1   Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності
МСФЗ 2   Платіж на основі акцій  
МСФЗ 3   Страхові контракти  
МСФЗ 4 Об’єднання бізнесу  
МСФЗ 5   Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність  
МСФЗ 6   Розвідка та оцінка запасів корисних копалин
МСФЗ 7   Фінансові інструменти: розкриття  
МСФЗ 8   Операційні сегменти  
МСФЗ 9   Фінансові інструменти  
МСФЗ 10   Консолідована фінансова звітність  
МСФЗ 11   Спільна діяльність  
МСФЗ 12   Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання  
МСФЗ 13   Оцінка справедливої вартості  
МСФЗ 14   Відстрочені рахунки тарифного регулювання  

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку  

МСБО 1   Подання фінансових звітів  
МСБО 2   Запаси  
МСБО 7   Звіт про рух грошових коштів  
МСБО 8   Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки
МСБО 10   Події після звітного періоду
МСБО 11 Будівельні контракти
МСБО 12 Податки на прибуток
МСБО 16 Основні засоби
МСБО 17   Оренда  
МСБО 18   Дохід  
МСБО 19   Виплати працівникам  
МСБО 20   Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу  
МСБО 21   Вплив змін валютних курсів
МСБО 23 Витрати на позики
МСБО 24   Розкриття інформації про зв’язані сторони  
МСБО 26   Облік та звітність за програмами пенсійного забезпечення  
МСБО 27   Консолідовані та окремі фінансові звіти  
МСБО 28   Інвестиції в асоційовані підприємства  
МСБО 29   Фінансова звітність в умовах гіперінфляції  
МСБО 32   Фінансові інструменти: подання  
МСБО 33   Прибуток на акцію  
МСБО 34   Проміжна фінансова звітність  
МСБО 36   Зменшення корисності активів  
МСБО 37   Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи  
МСБО 38   Нематеріальні активи  
МСБО 39**   Фінансові інструменти: визнання та оцінка  
МСБО 39***   Фінансові інструменти: визнання та оцінка  
МСБО 40   Інвестиційна нерухомість  
МСБО 41 Сільське господарство

Тлумачення

КТМФЗ 1   Зміни в існуючих зобов’язаннях за виведенням з експлуатації, відновленням та подібних зобов’язаннях  
КТМФЗ 2 Частки членів кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти  
КТМФЗ 4   Визначення, чи містить угода оренду
КТМФЗ 5 Права на частки, що виникають від фондів на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію  
КТМФЗ 6 Зобов’язання, що виникають внаслідок участі на специфічному ринку – відходів електричного та електронного обладнання  
КТМФЗ 7 Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»  
КТМФЗ 10   Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності  
КТМФЗ 12 Послуги за угодами про концесію  
КТМФЗ 13 Програми лояльності клієнта  
КТМФЗ 14 МСБО 19: обмеження на активи з визначеною виплатою, мінімальні вимоги до фінансування та їхня взаємодія
КТМФЗ 15 Угоди про будівництво нерухомості
КТМФЗ 16 Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю
КТМФЗ 17 Виплати негрошових активів власникам
КТМФЗ 18 Передачі активів від клієнтів
КТМФЗ 19 Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу
КТМФЗ 20 Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар’єрі
КТМФЗ 21 Обов’язкові платежі
ПКТ-7 Введення євро
ПКТ-10 Державна допомога: відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю
ПКТ-15 Операційна оренда: заохочення
ПКТ-25 Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб’єкта господарювання або його акціонерів
ПКТ-27 Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду
ПКТ-29 Угоди про концесію послуг: розкриття інформації
ПКТ-31 Дохід: бартерні операції, пов’язані з рекламними послугами
ПКТ-32 Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті
_________________
*Матеріали відкриваються у форматі PDF.
**Для підприємств, які застосовують МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
*** Для підприємств, які не застосовують МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
finance; financial management; IFRS; GAAP; IAS; International Financial Reporting Standards; International Accounting Standards; управленческий учет; финансовый мнеджмент; финансовая отчетность; учет; управленческий учёт; финансовая отчётность; бланки; скачать бесплатно тексты МСФО, скачать бесплатно тексты IFRS, скачать бесплатно тексты IAS, статьи по МСФО, статьи по финансовому менеджменту, комментарии МСФО