Украинские национальные стандарты бухгалтерского учёта        


Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”

П(С)БО 2 “Баланс”

П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”

П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”

П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”

П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”

П(С)БО 7 “Основні засоби”

П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”

П(С)БО 9 “Запаси”

П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”

П(С)БО 11 “Зобов'язання”

П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”

П(С)БО 13 “Фінансові інструменти”

П(С)БО 14 “Оренда”

П(С)БО 15 “Дохід”

П(С)БО 16 “Витрати”

П(С)БО 17 “Податок на прибуток”

П(С)БО 18 “Будівельні контракти”

П(С)БО 19 “Об'єднання підприємств”

П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність”

П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”

П(С)БО 22 “Вплив інфляції”

П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін”

П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”

П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва”

П(С)БО 26 “Виплати працівникам”

П(С)БО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”

П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів”

П(С)БО 29 “Фінансова звітність за сегментами”

П(С)БО 30 “Біологічні активи”

П(С)БО 31 “Фінансові витрати”

П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”

П(С)БО 33 “Витрати на розвідку запасів корисних копалин”

П(С)БО 34 “Платіж на основі акцій” (Положення набирає чинності з 01.01.2010 р.)

План рахунків бухгалтерського обліку

Про затвердження спрощеного Плану рахунків

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку

Примітки до річної фінансової звітності (Наказ Мінфіна вiд 29.11.2000 № 302)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з бухгалтерського обліку біологічних активів

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з бухгалтерського обліку запасів

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з бухгалтерського обліку основних засобів

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами

Щодо відображення % доходу у фінансовій звітності

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з проведення експертизи інвестиційних проектів

Щодо форм річної фінансової звітності (Лист Мінфіна від 28.12.2009р.)

finance; financial management; IFRS; GAAP; IAS; International Financial Reporting Standards; International Accounting Standards; управленческий учет; финансовый мнеджмент; финансовая отчетность; учет; управленческий учёт; финансовая отчётность; бланки; скачать бесплатно тексты МСФО, скачать бесплатно тексты IFRS, скачать бесплатно тексты IAS, статьи по МСФО, статьи по финансовому менеджменту, комментарии МСФО