МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ

N 147 від 28.02.2002
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2002 р.
за N 269/6557

Про затвердження Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 22 “Вплив інфляції"

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року N 1706, відповідно до статей 1 і 6 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” НАКАЗУЮ:
Затвердити схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 “Вплив інфляції”, що додається.

Міністр І.О.Юшко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.02.2002  N 147

Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 22

"Вплив інфляції"

Загальні положення

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 “Вплив інфляції” (далі — Положення (стандарт) 22) визначає порядок коригування фінансової звітності, яка оприлюднюється, на вплив інфляції та загальні вимоги до розкриття інформації про неї у примітках до фінансової звітності.
2. Норми Положення (стандарту) 22 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім бюджетних установ), які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність.
3. Терміни, що використовуються у положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку, мають таке значення:
Індекс інфляції — індекс інфляції, оприлюднений центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
Коефіцієнт коригування — відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності.
Кумулятивний приріст інфляції — добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний. Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті — різниця між залишком коштів на кінець року до коригування та скоригованим за Положенням (стандартом) 22 залишком коштів на кінець року у звіті про рух грошових коштів.
4. Показники річної фінансової звітності підприємства за умови досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 90 і більше відсотків підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування.
Оцінка статей балансу за попередній рік визнається балансовою вартістю відповідних активів, власного капіталу і зобов’язань звітного року, якщо значення кумулятивного приросту інфляції не перевищує 90 відсотків.

Коригування показників балансу

5. Монетарні активи та монетарні зобов’язання, які згідно з угодою між підприємством та іншою стороною підлягають індексації (депозити, облігації тощо), відображаються в балансі в сумі, передбаченій угодою. Показники інших монетарних статей не коригуються.
6. Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною на дату балансу (кінець звітного року), не коригуються. Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною не на дату балансу (кінець звітного року), коригуються з використанням індексу інфляції на дату переоцінки.
7. Показники немонетарних статей, відображені за первісною вартістю або залишковою вартістю, коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату визнання відповідного активу, зобов’язання і власного капіталу.
8. Скоригована вартість немонетарних активів зменшується до суми очікуваного відшкодування від майбутнього використання відповідних активів (чистої вартості реалізації запасів, ринкової вартості інвестицій тощо), якщо вона перевищує таку суму.
9. Якщо підприємство придбало активи на умовах відстрочення платежу без сплати відсотків, унаслідок чого суму відсотків визначити неможливо, вартість таких активів коригується із застосуванням індексу інфляції з дати платежу.
10. На початок першого звітного року, в якому застосовується Положення (стандарт) 22, суми дооцінки активів, наведені у складі власного капіталу, до скоригованого балансу не включаються, а показником нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) визнається різниця між сумою скоригованих показників активу та сумою скоригованих показників пасиву балансу.
11. Показники балансу на початок року коригуються у порядку, викладеному в пунктах 5 — 10 Положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту про фінансові результати

12. Усі показники звіту про фінансові результати (крім собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів коригуються із застосуванням коефіцієнта коригування, що визначається як відношення індексу інфляції на дату балансу та індексу інфляції на дату визнання доходів і витрат, включених до відповідних статей.
Якщо доходи і витрати протягом звітного року (або проміжних періодів) визнавалися майже рівномірно, підприємство може застосовувати середній індекс інфляції протягом цього періоду до загальної суми статті доходів і витрат замість індексу інфляції на дату визнання окремих доходів і витрат. Середній індекс інфляції не застосовується до витрат і доходів, пов’язаних з немонетарними статтями, визнаними активами або зобов’язаннями в попередніх звітних періодах (амортизація основних засобів і нематеріальних активів, доходи та витрати майбутніх періодів тощо).
13. Скоригована собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів визначається після коригування запасів готової продукції (робіт, послуг) і товарів на початок і кінець звітного періоду і собівартості виготовленої за звітний період продукції (робіт, послуг) і собівартості придбаних товарів.
Скоригована собівартість виготовленої продукції (робіт, послуг) визначається шляхом додавання скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на початок року до скоригованої суми витрат на виробництво за рік і вирахування скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на кінець року.
14. Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті відображається у скоригованому звіті про фінансові результати у вписуваному рядку 165 “Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті”.
15. Відстрочене податкове зобов’язання та/або відстрочений податковий актив, що виникають унаслідок коригування фінансової звітності, наводяться у скоригованій фінансовій звітності згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”.
16. Показники чистого прибутку і скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію для скоригованого звіту про фінансові результати розраховуються з урахуванням даних про чистий прибуток, визначених із застосуванням Положення (стандарту) 22.
17. Показники звіту про фінансові результати за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 12 — 16 Положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту про рух грошових коштів

18. Скориговані показники розділу I звіту про рух грошових коштів (крім нарахованих та сплачених відсотків, сплаченого податку на прибуток, надходження (видатку) грошових коштів унаслідок надзвичайних подій) визначаються згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” з урахуванням відповідних статей скоригованого балансу та скоригованого звіту про фінансові результати. Суми нарахованих та сплачених відсотків, сплаченого податку на прибуток, надходження (видатку) грошових коштів унаслідок надзвичайних подій, коригуються з використанням індексу інфляції на дату їх визнання.
19. Показники, що відображають рух грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності, коригуються з використанням індексу інфляції на дату кожної операції, пов’язаної з рухом таких грошових коштів.
20. Показники звіту про рух грошових коштів за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 18 — 19 Положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту про власний капітал

21. Скориговані показники звіту про власний капітал визначаються згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”, з урахуванням відповідних показників скоригованої фінансової звітності. Показники, які неможливо отримати безпосередньо із скоригованої фінансової звітності (переоцінка активів, відрахування до резервного капіталу тощо), коригуються у порядку, викладеному в пунктах 6 — 10 Положення (стандарту) 22.

Консолідація скоригованих фінансових звітів

22. Для включення до консолідованої фінансової звітності материнського підприємства показники фінансової звітності дочірнього підприємства, яка складена у валюті країни з кумулятивним приростом інфляції, зазначеним у пункті 4 Положення (стандарту) 22, коригуються із застосуванням індексу інфляції цієї країни.
23. Якщо консолідується фінансова звітність, що складена на різні дати балансу (за різний період), то показники такої фінансової звітності коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату консолідації фінансової звітності.

Розкриття інформації про вплив інфляції в примітках до фінансової звітності

24. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:
а) факт коригування показників фінансової звітності із застосуванням Положення (стандарту) 22;
б) суму коригування амортизації основних засобів;
в) розрахунок коригування собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів;
г) індекс інфляції на дату балансу і зміни індексу інфляції протягом поточного та попереднього звітних періодів.
25. Приклад коригування фінансової звітності наводиться в додатку до Положення (стандарту) 22.

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку у виробничій сфері В.М.Пархоменко

Додаток
     до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 22
"Вплив інфляції"

Приклад
коригування фінансової звітності

  Підприємство    зареєстроване і розпочало   діяльність  із січня 2__2 року
Кумулятивний приріст інфляції становить 93,7%

Індекси інфляції

ПеріодЗначення
12
Початок року100,0
Кінець року 119,2
Середній за рік101,5*
На дату формування статутного капіталу100,0
На дату придбання основних засобів 108,4
На  дату  придбання товарів, які не реалізовано  на  дату балансу107,5
На дату придбання фінансових інвестицій 108,6
На дату реалізації фінансових інвестицій114,5
На дату отримання відсотків111,3

 *Розраховано як середнє геометричне  місячних індексів:
корень квадратний  з  12  (1,015  х 1,01 х 1,01 х 1,023 х 1,024 х 1,001 х 0,99 х 1,01 х 1,014 х 1,011 х 1,029 х 1,041) = 101,5%

Коригування балансу на 31.12.2_ _2 (тис. грн.)

СтаттяКод рядкаБалансова сума до коригуванняКоефіцієнт коригуванняСкоригована
вартість
12345
Актив
Основні засоби:
     залишкова вартість
030320352
     первісна вартість031400119,2/108,4440
     знос03280119,2/108,455
Товари14050119,2/107,555
Дебіторська  заборгованість   за товари, роботи,  послуги - чиста реалізаційна вартість160200200
Грошові  кошти та їх еквіваленти в національній валюті2303030
Баланс280600637
Пасив
Статутний капітал300260119,2/100310
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350300287
Кредиторська  заборгованість  за товари, роботи, послуги5304040
Баланс640600637
Примітка: Для обліку запасів підприємство застосовує метод ФІФО.
Запаси, які залишилися на дату балансу, було придбано в липні.

Коригування звіту про фінансові результати за 2_ _2 р. (тис. грн.)

СтаттяКод рядкаСума до коригуванняКоефіцієнт коригуванняСкоригована вартість
12345
Дохід  (виручка) від  реалізації продукції    (товарів,    робіт, послуг)0101200119,2/101,51409
Податок на додану вартість015200119,2/10,5235
Чистий   дохід   (виручка)   від реалізації  продукції  (товарів, робіт, послуг)03510001174
Собівартість реалізованої продукції    (товарів,    робіт, послуг)040350415*
Валовий прибуток050650759
Адміністративні витрати
(в  т.ч. амортизація 5 тис. грн.)
0703035**
Витрати   на   збут
(в    т.ч. амортизація 75 тис. грн.)
080170194***
Інші операційні витрати 09050119,2/101,559
Прибуток     від     операційної діяльності 100400471
Інші фінансові доходи12035119,2/111,337
Інші доходи****130240119,2/114,5250
Інші витрати****160215119,2/108,6236
Збиток  від  впливу інфляції  на монетарні статті16547
Прибуток      від      звичайної діяльності до оподаткування170460475
Податок на прибуток  180160119,2/101,5188 
Прибуток      від      звичайної діяльності190300287
*(400 х 119,2/101,5) - (50 х 119,2/107,5) = 415.
**(5 х 119,2/108,4) + (25 х 119,2/101,5) = 35.
*** (75 х 119,2/108,4) + (95 х 119,2/101,5) = 194.
****Ці статті  містять інформацію відповідно про доходи та витрати
від реалізації фінансових інвестицій.

Коригування звіту про рух грошових коштів за 2_ _2 р. (тис. грн.)

СтаттяКод рядкаНадходженняВидаток
Сума до
коригування
Коефіцієнт коригуванняСкоригована сумаСума до
коригування
Коефіцієнт коригуванняСкоригована сума
12345678
I. Рух коштів  у результаті
    операційної діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010460522*
Коригування    на   амортизацію необоротних активів0208088
Збиток  (прибуток) від неопераційної діяльності5060**51***
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності  до зміни  в  чистих оборотних активах 070480559
Зменшення  (збільшення) оборотних активів 080250255
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань1004040
Грошові  кошти від  операційної діяльності120270344
Сплачені податки на прибуток140160188
Чистий  рух  коштів   від операційної діяльності170110156
II.  Рух  коштів  у  результаті
    інвестиційної  діяльності
Реалізація фінансових інвестицій180240119,2/114,5250
Отримані відсотки2103537
Придбання:
     фінансових інвестицій

240
215

119,2/108,6

236
     необоротних активів250400119,2/108,4440
Чистий    рух    коштів     від інвестиційної діяльності300340389
III. Рух коштів у результаті
    фінансової діяльності
Надходження власного капіталу310260119,2/100,0310
Чистий рух коштів  від фінансової діяльності390260310
Чистий  рух  коштів за  звітний період4003077
Залишок коштів на початок року410
Залишок коштів на кінець року4303077
*471+37+250-236=522.
**35+240-215=60.
***37+250-236=51.

Збиток від впливу інфляції на монетарні статті становить 77-30=47.

Коригування звіту про власний капітал (фрагмент) за 2__2 р. (тис. грн.)

СтаттяКод рядкаСтатутний капіталНерозподілений прибуток
Сума до коригуванняСкоригована сумаСума до коригуванняСкоригована сума
123456
Залишок на початок року010
Скоригований залишок  на початок року050
Чистий прибуток (збиток)130300287
Внески учасників 180260310
Разом змін у капіталі290260310300287
Залишок на кінець року300260310300287

 

Copyright © 2010 — All Rights Reserved
Дмитрий Александрович Доденко
finance; financial management; IFRS; GAAP; IAS; International Financial Reporting Standards; International Accounting Standards; управленческий учет; финансовый мнеджмент; финансовая отчетность; учет; управленческий учёт; финансовая отчётность; бланки; скачать бесплатно тексты МСФО, скачать бесплатно тексты IFRS, скачать бесплатно тексты IAS, статьи по МСФО, статьи по финансовому менеджменту, комментарии МСФО