../ Финансовая отчётность / Украинские национальные стандарты финансовой отчётности / П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва”

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ

N 39 від 25.02.2000
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2000 р.
за N 161/4382

Про затвердження Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
фінансів
N  304 від 30.11.2000, N  101 від 24.02.2001, N  989 від 10.12.2002, N  363 від 23.05.2003, N  440 від 09.07.2003, N  731 від 22.11.2004, N 1176 від 11.12.2006, N 1213 від 19.12.2006, N  353 від 05.03.2008, N  756 від 31.05.2008, N 1125 від 25.09.2009, N 1315 від 12.11.2009 )

На виконання статті 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” (далі — Положення (стандарт) 25), що додається.
2. Положення (стандарт) 25 застосовувати для складання фінансової звітності, починаючи з першого кварталу 2000 року. Установити, що у формах Фінансового звіту показники за аналогічний період 1999 року можуть не подаватися.
(  Пункт  втратив  чинність  на підставі Наказу Мінфіну N 440 від 09.07.2003 )
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 18 серпня 1995 року N 139 “Про затвердження обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції про порядок їх заповнення”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 вересня 1995 року за N 321/857, із змінами і доповненнями.

Заступник Міністра А.В.Литвин

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України 25.02.2000 N 39

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25

"Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва"

Загальні положення

1. Положення (стандарт) 25 установлює зміст і форму Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма 2-м) та порядок заповнення його статей. Показники цього звіту наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком.
2. Норми Положення (стандарту) 25 застосовуються суб’єктами малого підприємництва, які визнані такими відповідно до чинного законодавства, і представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності.
Підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік визнаються відповідно до чинного законодавства суб’єктами малого підприємництва, застосовують Положення (стандарт) 25 у поточному (звітному) році. Якщо такі підприємства, а також новостворені за результатами діяльності за I квартал або I півріччя поточного (звітного) року не можуть бути відповідно до чинного законодавства визнані суб’єктами малого підприємництва, то фінансовий звіт цими підприємствами складається за цей і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 391/3684. Підприємства, які за результатами діяльності за 9 місяців поточного (звітного) року не можуть бути відповідно до чинного законодавства визнані суб’єктами малого підприємництва, можуть складати фінансовий звіт за 9 місяців і звітний рік із застосуванням Положення (стандарту) 25. (Пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Мінфіну N 101 від 24.02.2001)
3. Суб’єкти малого підприємництва середню кількість працівників наводять у річному звіті, яку визначають у порядку, установленому Державним комітетом статистики України. Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності показники про середню кількість працівників не подають.
(Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009)
4. Форма Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва є додатком до Положення (стандарту) 25.
5. Згортання статей активів та зобов’язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. У графі 4 Звіту про фінансові результати наводяться дані за аналогічний період минулого (попереднього) року.

Баланс

6. У статті “Незавершене будівництво” відображаються вартість незавершених капітальних інвестицій (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюються для власних потреб суб’єкта малого підприємництва, а також авансові платежі для фінансування таких інвестицій.
7. У статті “Основні засоби” наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів, державні (казенні) та комунальні підприємства відображають вартість майна, отриманого на праві господарського відання чи праві оперативного управління, та об’єктів інвестиційної нерухомості. У цій статті також наводиться вартість нематеріальних активів. (Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1213 від 19.12.2006)
У статті наводяться окремо первісна (переоцінена) та залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, а також нарахована в установленому порядку сума їх зносу (у дужках). До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю вказаних необоротних активів і сумою їх зносу на дату балансу. (Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000)
(Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 353 від 05.03.2008)
7.1. У статті “Довгострокові біологічні активи” наводиться вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”. У цій статті наводиться справедлива або первісна (переоцінена) вартість, сума накопиченої амортизації (у дужках) і залишкова вартість довгострокових біологічних активів. До підсумку балансу включається справедлива або залишкова вартість, яка дорівнює різниці між первісною (переоціненою) вартістю і сумою накопиченої амортизації. (Пункт 7 доповнено підпунктом 7.1 згідно з Наказом Мінфіну N 1176 від 11.12.2006)
8. У статті “Довгострокові фінансові інвестиції” відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інші фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який час.
9. У статті “Інші необоротні активи” наводяться суми інших необоротних активів, які не можуть бути включені до згаданих вище статей розділу “Необоротні активи”.
10. У статті “Виробничі запаси” відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу. У цій статті також наводяться витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), валова заборгованість замовників за будівельними контрактами. (Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 989 від 10.12.2002, N 1176 від 11.12.2006)
10.1. У статті “Поточні біологічні активи” відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролі, дорослі тварини, вибракувані із основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”. (Пункт 10 доповнено підпунктом 10.1 згідно з Наказом Мінфіну N 1176 від 11.12.2006)
11. У статті “Готова продукція” відображається собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам. У цій статті наводиться також покупна вартість товарів, які придбані підприємствами для подальшого продажу.
12. У статті “Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги” відображається заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи забезпечену векселями заборгованість. У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів, сума якого наводиться у дужках.
(Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000)
13. У статті “Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом” відображається визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів.
14. У статті “Інша поточна дебіторська заборгованість” відображається заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів. Показники цієї статті наводяться за чистою реалізаційною вартістю, яка визначається у порядку, наведеному у пункті 12 цього Положення. (Пункт 14 із змінами внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 363 від 23.05.2003)
15. У статті “Поточні фінансові інвестиції” відображаються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).
16. У статті “Грошові кошти та їх еквіваленти” відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валюті. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображаються у складі необоротних активів.
17. У статті “Інші оборотні активи” наводяться суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу “Оборотні активи”. У цій статті наводяться, зокрема, вартість грошових документів і сальдо субрахунку “Податкові зобов’язання” рахунку 64 “Розрахунки за податками й платежами”.
(Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 989 від 10.12.2002, N 731 від 22.11.2004)
18. У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.
18.1. У вписуваному рядку 275 “IV. Необоротні активи та групи вибуття” відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, які утримуються для продажу, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”.
(Пункт 18 доповнено підпунктом 18.1 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 353 від 05.03.2008)
19. У статті “Статутний капітал” наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства. (Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 101 від 24.02.2001)
20. У статті “Додатковий капітал” відображаються сума дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу. Тут також наводиться сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій. Внески засновників підприємства понад статутний капітал включаються до цієї статті. (Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 101 від 24.02.2001)
21. У статті “Резервний капітал” наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
22. У статті “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.
23. У статті “Неоплачений капітал” відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Господарські товариства у цій статті також відображають вилучений капітал, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників, державні (казенні) та комунальні підприємства — передачу майна відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213. Суми за цією статтею вираховуються при визначенні підсумку власного капіталу. (Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1213 від 19.12.2006)
24. У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо), а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел.
25. У статтях розділу “Довгострокові зобов’язання” наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них позики, яка не є поточним зобов’язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов’язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов’язаннями.
26. У статті “Короткострокові кредити банків” відображається сума поточних зобов’язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов’язання за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх користування.
27. У статті “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями” наводяться суми зобов’язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.
28. У статті “Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні.
29. У статті “Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом” відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства.
30. У статті “Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування” відображається сума заборгованості за відрахуваннями до Пенсійного фонду України, на обов’язкове соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.
31. У статті “Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці” відображається заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою. Заборгованість підприємству працівників за операціями з оплати праці наводиться у статті “Інша поточна дебіторська заборгованість”.
32. У статті “Інші поточні зобов’язання” відображаються суми зобов’язань, які не включені до інших статей, наведених у розділі “Поточні зобов’язання”, зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв’язку з розподілом прибутку, заборгованість пов’язаним сторонам, сальдо субрахунку “Податковий кредит” рахунку 64 “Розрахунки за податками й платежами” і сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами.
(Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 989 від 10.12.2002, N 731 від 22.11.2004)
32.1. У вписуваному рядку 605 відображаються зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, які утримуються для продажу, що визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”.
(Пункт 32 доповнено підпунктом 32.1 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 353 від 05.03.2008)
33. До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

Звіт про фінансові результати

34. У статті “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.
35. У статті “Непрямі податки та інші вирахування з доходу” відображається сума податку на додану вартість, акцизного збору та інших вирахувань з доходу (надані знижки, вартість повернутих товарів та інші обов’язкові збори).
(  Підпункт  35.1  вилучено  на підставі Наказу Мінфіну N 101
( z0218-01 ) від 24.02.2001 )

36. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) непрямих податків та інших вирахувань з доходу.
37. Показники про непрямі податки та інші вирахування з доходу, податок на прибуток, витрати і збитки наводяться в дужках. (Пункт 37 в редакції Наказу Мінфіну N 101 від 24.02.2001)
38. У статті “Інші операційні доходи” відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо. Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів наводяться лише довідково у вписуваному рядку 201.
(Пункт 38 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 1176 від 11.12.2006, N 1315 від 12.11.2009)
39. У статті “Інші операційні витрати” наводяться:
собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів і фінансових інвестицій); відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат; інші витрати, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства. У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до чинного законодавства сума єдиного податку, плата за спеціальний торговий патент і сума єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників. Конкретна назва податку і відповідна сума наводяться у рядку 131.
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів наводяться лише довідково у вписуваному рядку 202. (Пункт 39 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Мінфіну N 1176 від 11.12.2006; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1315 від 12.11.2009) (Пункт 39 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 101 від 24.02.2001, в редакції Наказу Мінфіну N 989 від 10.12.2002)
40. У статті “Інші звичайні доходи” відображаються:
дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.
41. У статті “Інші звичайні витрати” відображаються: витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати” ; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства. (Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 989 від 10.12.2002, N 1176 від 11.12.2006)
(   Підпункт   41.1   вилучено  на  підставі  Наказу  Мінфіну
N 101 ( z0218-01 ) від 24.02.2001 )

42. У статтях “Надзвичайні витрати” і “Надзвичайні доходи” відображаються відповідно: втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій; суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи або втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.
43. У статті “Податок на прибуток” відображається сума податку на прибуток, яка відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 року N 353, який зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 січня 2001 року за N 47/5238, визначається в розмірі поточного податку на прибуток. (Пункт 43 в редакції Наказу Мінфіну N 101 від 24.02.2001)
44. У статті “Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції” показується збільшення або зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції підприємства. Показник про зменшення залишків наводиться в дужках. Підприємства, що здійснюють сільськогосподарську діяльність, до статті також включають збільшення або зменшення залишків поточних біологічних активів власного вирощування та відгодівлі, однак зменшення залишків поточних біологічних активів в результаті їх переведення до складу довгострокових біологічних активів не враховується. (Абзац перший пункту 44 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1315 від 12.11.2009)
Суб’єкти малого підприємництва можуть усю суму витрат операційної діяльності з кредиту рахунків класу 8 “Витрати за елементами” списувати до дебету рахунку 79 “Фінансові результати”. У таких випадках вартість залишку незавершеного виробництва і готової продукції визначається так:
інвентаризацією на кінець звітного року (або кварталу)
встановлюється залишок незавершеного виробництва, який оцінюється за прямими матеріальними витратами і прямими витратами на оплату праці з відображенням за дебетом рахунку 23 “Виробництво” і кредитом рахунку 79 “Фінансові результати";
на підставі первинних документів, якими оформляється рух (виготовлення, передача в місця зберігання, відпуск на сторону, реалізація) готової продукції, підприємство забезпечує кількісний (оперативний) облік виробленої, відпущеної, а також залишку готової продукції за центрами відповідальності. Залишок готової продукції, який встановлюється за даними кількісного (оперативного) обліку на дату балансу, оцінюється за справедливою вартістю (ціна реалізації за вирахуванням непрямих податків, витрат на збут і суми прибутку, виходячи з прибутку для цього конкретного виду готової продукції) і відображається у звітному місяці за дебетом рахунку 26 “Готова продукція” і кредитом рахунку 79 “Фінансові результати”.
Для одержання безпосередньо у бухгалтерському обліку даних про собівартість залишків готової продукції суб’єкти малого підприємництва витрати, пов’язані з виробництвом (виготовленням) і відпуском готової продукції, можуть визначати і відображати в порядку, наведеному в Методичних рекомендаціях по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2003 року N 422. Для одержання безпосередньо у бухгалтерському обліку даних про собівартість залишків незавершеного виробництва і готової продукції суб’єкти малого підприємництва витрати виробництва і собівартість виробленої готової продукції можуть визначати і відображати в порядку, встановленому Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186. (Абзац п’ятий пункту 44 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008)
(Пункт 44 в редакції Наказу Мінфіну N 101 від 24.02.2001)
45. При заповненні статей про елементи витрат операційної діяльності (рядки 090 — 120) слід керуватися Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248. Торговельні організації собівартість реалізованих товарів до матеріальних затрат не включають, а показують у вписаному рядку 140. (Пункт 45 в редакції Наказу Мінфіну N 101 від 24.02.2001)
46. У статті “Чистий прибуток (збиток)” відображається чистий прибуток або чистий збиток — різниця між сумою чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і сумою всіх витрат. Сума всіх витрат збільшується на суму зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції або зменшується на суму збільшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції.
У зведених фінансових звітах показники чистого прибутку і збитку наводяться розгорнуто як сума відповідних показників юридичних осіб, фінансова звітність яких включена до зведеного фінансового звіту.
(Положення доповнено пунктом 46 згідно з Наказом Мінфіну N 101 від 24.02.2001)

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко

Додаток
до  Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25

 

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство

 

 

за ЄДРПОУ

 

 

Територія

 

 

за КОАТУУ

 

 

Організаційно-правова форма господарювання

 

 

за КОПФГ

 

 

Орган державного управління

 

 

за СПОДУ

 

 

Вид економічної діяльності

 

 

за КВЕД

 

 

Середня кількість працівників

 

 

Контрольна сума

 

 

Одиниця виміру: тис. грн

 

 

 

Адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

Форма №1-м

 

 

Код за ДКУД

 

1801006

 

 

 

 

 

на

 

20

 

р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

Незавершене будівництво

020

 

 

 

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

 

 

 

залишкова вартість

030

 

 

 

 

 

 

первісна вартість

031

 

 

 

 

 

 

знос

032

(

 

)

(

 

)

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

 

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

 

 

 

 

 

 

первісна вартість

036

 

 

 

 

 

 

накопичена амортизація

037

(

 

)

(

 

)

Довгострокові фінансові інвестиції

040

 

 

 

 

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

080

 

 

 

 

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Виробничі запаси

100

 

 

 

 

 

 

Поточні біологічні активи

110

 

 

 

 

 

 

Готова продукція

130

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

 

 

 

 

первісна вартість

161

 

 

 

 

 

 

резерв сумнівних боргів

162

(

 

)

(

 

)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

 

 

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

 

 

 

в національній валюті

230

 

 

 

 

 

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

260

 

 

 

 

 

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

 

 

 

Баланс

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

Статутний капітал

300

 

 

 

 

 

 

Додатковий капітал

320

 

 

 

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

 

 

 

 

 

 

Неоплачений капітал

360

(

 

)

(

 

)

Усього за розділом I

380

 

 

 

 

 

 

II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування

430

 

 

 

 

 

 

III. Довгострокові зобов'язання

480

 

 

 

 

 

 

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

 

 

 

 

зі страхування

570

 

 

 

 

 

 

з оплати праці

580

 

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом IV

620

 

 

 

 

 

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

 

 

 

Баланс

640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Звіт про фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

 

за

 

20

 

р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №2-м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код за ДКУД

 

1801007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

 

 

 

 

 

 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

(

 

)

(

 

)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)

030

 

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи

040

 

 

 

 

 

 

Інші звичайні доходи

050

 

 

 

 

 

 

Надзвичайні доходи

060

 

 

 

 

 

 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070

 

 

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

090

(

 

)

(

 

)

Витрати на оплату праці

100

(

 

)

(

 

)

Відрахування на соціальні заходи

110

(

 

)

(

 

)

Амортизація

120

(

 

)

(

 

)

Інші операційні витрати

130

(

 

)

(

 

)

у тому числі:

131

(

 

)

(

 

)

 

140

(

 

)

(

 

)

Інші звичайні витрати

150

(

 

)

(

 

)

Надзвичайні витрати

160

(

 

)

(

 

)

Податок на прибуток

170

(

 

)

(

 

)

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170)

180

(

 

)

(

 

)

Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)

190

 

 

 

 

 

 

 

 Керівник

Головний бухгалтер


( Додаток  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом  Мінфіну N 101 від  24.02.2001,
  в редакції Наказу Мінфіну N 1176 від  11.12.2006;  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 )

 

Copyright © 2010 — All Rights Reserved
Дмитрий Александрович Доденко
finance; financial management; IFRS; GAAP; IAS; International Financial Reporting Standards; International Accounting Standards; управленческий учет; финансовый мнеджмент; финансовая отчетность; учет; управленческий учёт; финансовая отчётность; бланки; скачать бесплатно тексты МСФО, скачать бесплатно тексты IFRS, скачать бесплатно тексты IAS, статьи по МСФО, статьи по финансовому менеджменту, комментарии МСФО