МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ

N 302 від 29.11.2000
м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2000 р.
за N 904/5125

Про Примітки до річної фінансової звітності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
N 989  від 10.12.2002, N 602  від 28.10.2003, N 1238 від 14.10.2008, N 1125 від 25.09.2009 )

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року N 1706, та відповідно до статті 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” НАКАЗУЮ:
1. Затвердити типову форму фінансової звітності N 5 “Примітки до річної фінансової звітності” (додається).
2. Підприємства, для яких обов’язковість оприлюднення річної фінансової звітності не передбачена законодавством, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, наводять інформацію, розкриття якої передбачено пунктом 1.7 наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 1999 року N 298 “Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 1999 року за N 915/4208) і положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку:
1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” -
абзац 6 пункту 19;
6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" — пункти 20, 21, 23;
7 “Основні засоби" — підпункт 36.1 пункту 36;
8 “Нематеріальні активи" — підпункт 36.1 пункту 36;
9 “Запаси" — абзац 7 пункту 29;
10 “Дебіторська заборгованість" — підпункт 13.1 пункту 13;
16 “Витрати" — абзац 3 пункту 32.
3. Підприємства, для яких обов’язковість оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої звітності встановлена законодавством, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, наводять всю іншу інформацію, розкриття якої передбачено положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
4. Інформація, передбачена пунктами 2 і 3 цього наказу, наводиться підприємствами у самостійно обраному вигляді (письмове пояснення, таблиця, графік тощо).
У такому самому порядку може наводитися інша інформація, яка керівництвом підприємства визнана суттєвою і дає більш повну та об’єктивну картину про фінансове становище і результати діяльності підприємства.
5. При виготовленні підприємством бланків форм фінансової звітності можливе включення (друкування) тільки тих статей активів, капіталу, зобов’язань, інших показників типових форм, дані про які випливають із результатів діяльності цього підприємства. При цьому для статей (рядків), граф і довідкових показників, що включені до фінансового звіту підприємства, зберігається їхня нумерація, зазначена на типових формах фінансової звітності, затверджених Міністерством фінансів України.
6. Фінансова звітність супроводжується листом підприємства, організації з інформацією про склад фінансової звітності, яка подається (надсилається) адресатам.

Заступник Міністра В.В.Регурецький

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29
.11.2000 р. № 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 28.10.2003 р. 602) 

 

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство  _____________________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

Територія _________________________________________________________________

за КОАТУУ

 

Орган державного управління _______________________________________________

за СПОДУ

 

Організаційно-правова форма господарювання _______________________________

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності  _________________________________________________

за КВЕД

 

Середня кількість працівників _______________________________________________

Контрольна сума

 

Одиниця виміру: тис. грн

 

 

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 20__ рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надій-шло за рік

Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісної (переоці-
неної) вартості

накопи-
ченої аморти-
зації

первісна (переоці-
нена) вартість

накопи-
чена аморти-
зація

первісної (переоці-
неної) вартості

накопи-
ченої аморти-
зації

первісна (переоці-
нена) вартість

накопи-
чена аморти-
зація

первісна (пере-
оцінена) вартість

накопи-
чена аморти-
зація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права користування майном

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на комерційні позначення

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на об'єкти промислової власності

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторське право та суміжні з ним права

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші нематеріальні активи

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гудвіл

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) ________

 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) ________

 

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) ________

З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) ________

З рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) ________

II. Основні засоби

                                     

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надій-
шло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-
вано аморти-
зації за рік

Втрати від змен-
шення корис-
ності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (переоці-
нена) вартість

знос

первісної (переоці-
неної) вартості

зносу

первісної (переоці-
неної) вартості

зносу

первісна (переоці-
нена) вартість

знос

первісна (переоці-
нена) вартість

знос

первісна (переоці-
нена) вартість

знос

первісна (переоці-
нена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційна нерухомість

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машини та обладнання

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортні засоби

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тварини

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багаторічні насадження

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші основні засоби

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотечні фонди

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природні ресурси

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвентарна тара

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети прокату

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші необоротні матеріальні активи

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261) ___________

 

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) ___________

 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263) ___________

 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264) ___________

 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641) __________

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265) ___________

 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651) __________

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266) ___________

 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) ___________

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) ___________

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) ___________

 

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

 

 

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

 

 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

 

 

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

 

 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

 

 

Інші

330

 

 

Разом

340

 

 

З рядка 340 графа 3

                               капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) ___________

                               фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)  _____

 

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства350

 

 

 

дочірні підприємства

360

 

 

 

спільну діяльність

370

 

 

 

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств


380

 

 

 

акції

390

 

 

 

облігації

400

 

 

 

інші

410

 

 

 

Разом (розд. А + розд. Б)

420

 

 

 

 

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

 

за собівартістю

(421) _____

 

за справедливою вартістю

(422) _____

 

за амортизованою собівартістю

(423) _____

З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

 

за собівартістю

(424) _____

 

за справедливою вартістю

(425) _____

 

за амортизованою собівартістю

(426) _____

 

 

 

V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів


440

 

 

Операційна курсова різниця

450

 

 

Реалізація інших оборотних активів

460

 

 

Штрафи, пені, неустойки

470

 

 

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

 

 

Інші операційні доходи і витрати

490

 

 

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів


491


Х

 

непродуктивні витрати і втрати

492

Х

 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства500

 

 

дочірні підприємства

510

 

 

спільну діяльність

520

 

 

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди


530

 


Х

Проценти

540

Х

 

Фінансова оренда активів

550

 

 

Інші фінансові доходи і витрати

560

 

 

Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій


570

 

 

Доходи від об’єднання підприємств

580

 

 

Результат оцінки корисності

590

 

 

Неопераційна курсова різниця

600

 

 

Безоплатно одержані активи

610

 

Х

Списання необоротних активів

620

Х

 

Інші доходи і витрати

630

 

 

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631) _____

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632) _____%

З рядків 540-560 графа 4

фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633) _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

 

Поточний рахунок у банку

650

 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

 

Грошові кошти в дорозі

670

 

Еквіваленти грошових коштів

680

 

Разом

690

 

 

З рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено 

(691) ____


 

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано невикорис-
тану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відрахування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань

730

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

 

 

 

 

 

 

 

 

760

 

 

 

 

 

 

 

 

770

 

 

 

 

 

 

 

Резерв сумнівних боргів

775

 

 

 

 

 

 

 

Разом

780

 

 

 

 

 

 

 


 

VIII. Запаси

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації*

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

 

 

 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

 

 

 

Паливо

820

 

 

 

Тара і тарні матеріали

830

 

 

 

Будівельні матеріали

840

 

 

 

Запасні частини

850

 

 

 

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

 

 

 

Поточні біологічні активи

870

 

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

 

 

 

Незавершене виробництво

890

 

 

 

Готова продукція

900

 

 

 

Товари

910

 

 

 

Разом

920

 

 

 

 

З рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

 

 

відображених за чистою вартістю реалізації

(921) _______

 

переданих у переробку

(922) _______

 

оформлених в заставу

(923) _______

 

переданих на комісію

(924) _______

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925) _______

З рядка 275 графа 4 Балансу Запаси, призначені для продажу

(926) _______

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

 


 

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т. ч. за строками непогашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 32 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

940

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

 

 

 

 

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості 

(951) ________

 

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952) ________

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

 XI. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 

1110

 

Заборгованість на кінець звітного року: 

 

 

валова замовників

1120

 

валова замовникам

1130

 

з авансів отриманих

1140

 

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 

1160

 


 

XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток 

1210

 

Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року 

 
1220

 

на кінець звітного року

1225

 

Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року 

 
1230

 

на кінець звітного року

1235

 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

 

у тому числі:
поточний податок на прибуток

 
1241

 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 

1242

 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1243

 

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

 

у тому числі:
поточний податок на прибуток

 
1251

 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1253

 


 

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

Нараховано за звітний рік

1300

 

Використано за рік - усього

1310

 

в тому числі на:
будівництво об'єктів

 
1311

 

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

 

з них машини та обладнання

1313

 

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

 

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

 

 

1316

 

 

1317

 


 

XIV. Біологічні активи

 

Групи біологічних активів

Код рядка

 

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок року

надій-
шло за рік

вибуло за рік

нарахо­
вано аморти­
зації за рік

втрати від змен­
шення корис­
ності

вигоди

віднов-

лення корис­
ності

залишок на кінець року

залишок на початок року

надійш­ло за рік

зміни

вартос­ті за рік

вибуло за рік

залишок на кінець року

первіс­на вартість

накопи­чена аморти­зація

первіс-

на вартість

накопи-

чена аморти­зація

первіс-на вартість

накопи­чена амортиза-

ція

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи

- усього

в тому числі:

1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робоча худоба

1411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктивна худоба

1412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

багаторічні насадження

1413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ішні довгострокові біологічні активи

1415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні біологічні активи

- усього

в тому числі:

1420

 

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

 

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 

1422

 

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

1423

 

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

інші поточні біологічні активи

1424

 

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Разом

1430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) ___________

                                            

 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432) ___________

                                                  

 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433) ___________

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

 

Найменування показника

Код рядка

Вартість первісного визнання

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід

витрати

реалізації

первісного визнання та реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва

- усього

1500

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зернові і зернобобові

1510

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

  з них:

  пшениця

1511

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

  соя

1512

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

соняшник

1513

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

ріпак

1514

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

цукрові буряки (фабричні)

1515

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

картопля

1516

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

плоди (зерняткові, кісточкові)

1517

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

інша продукція рослинництва

1518

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

додаткові біологічні активи рослинництва

1519

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва

- усього

1520

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приріст живої маси - усього

1530

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

  з нього:

  великої рогатої худоби

1531

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

  свиней

1532

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

молоко

1533

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

вовна

1534

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

яйця

1535

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

інша продукція тваринництва

1536

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

додаткові біологічні активи тваринництва

1537

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

продукція рибництва

1538

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

 

1539

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом

1540

 

(        )

 

(        )

 

 

(        )

 

 

 

Керівник

 

Головний бухгалтерCopyright © 2010 — All Rights Reserved
Дмитрий Александрович Доденко
finance; financial management; IFRS; GAAP; IAS; International Financial Reporting Standards; International Accounting Standards; управленческий учет; финансовый мнеджмент; финансовая отчетность; учет; управленческий учёт; финансовая отчётность; бланки; скачать бесплатно тексты МСФО, скачать бесплатно тексты IFRS, скачать бесплатно тексты IAS, статьи по МСФО, статьи по финансовому менеджменту, комментарии МСФО