«Для составления финансовой отчетности применяются международные стандарты, которые изложены государственным языком и официально обнародованы на веб-странице центрального органа исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере бухгалтерского учета.»

  Статья 12′ 1. Применение международных стандартов

(Закон,  ВР України, від 16.07.1999,  № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

 

Текст международных стандартов финансовой отчетности (стандартов МСФО), включая международные стандарты бухгалтерского учета (стандарты МСФО) и толкования (толкование КРМФО, толкование ПКТ), выданный Советом по международным стандартам бухгалтерского учета, с изменениями. Опубликованы на сайте Министерства финансов Украины по состоянию на 01.01.2018 (версия перевода на украинский язык — 2016 год, МСФЗ 9 (IFRS 9) — 2017 год).

Концептуальна основа фінансової звітності

Міжнародні стандарти фінансової звітності

МСФЗ 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності
МСФЗ 2 Платіж на основі акцій
МСФЗ 3 Об’єднання бізнесу
МСФЗ 4 Страхові контракти
МСФЗ 5 Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність
МСФЗ 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин
МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації
МСФЗ 8 Операційні сегменти
МСФЗ 9
ДОДАТОК В 
Фінансові інструменти
МСФЗ 10    Консолідована фінансова звітність
МСФЗ 11 Спільна діяльність
МСФЗ 12 Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання
МСФЗ 13 Оцінка справедливої вартості
МСФЗ 14 Відстрочені рахунки тарифного регулювання
МСФЗ 15 Дохід від договорів з клієнтами

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

МСБО 1 Подання фінансової звітності
МСБО 2 Запаси
МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів
МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки
МСБО 10   Події після звітного періоду
МСБО 11 Будівельні контракти
МСБО 12 Податки на прибуток
МСБО 16 Основні засоби
МСБО 17 Оренда
МСБО 18 Дохід
МСБО 19 Виплати працівникам
МСБО 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу
МСБО 21 Вплив змін валютних курсів
МСБО 23 Витрати на позики
МСБО 24 Розкриття інформації про зв’язані сторони
МСБО 26 Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення
МСБО 27 Консолідована та окрема фінансова звітність
МСБО 28 Консолідована та окрема фінансова звітність
МСБО 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції
МСБО 32 Фінансові інструменти: подання
МСБО 33 Прибуток на акцію
МСБО 34 Проміжна фінансова звітність
МСБО 36 Зменшення корисності активів
МСБО 37 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи
МСБО 38 Нематеріальні активи
МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка
МСБО 40 Інвестиційна нерухомість
МСБО 41 Сільське господарство

Тлумачення

КТМФЗ 1 Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведенням з експлуатації, відновленням та подібних зобов’язаннях
КТМФЗ 2 Частки учасників кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти
КТМФЗ 4 Визначення, чи містить угода оренду
КТМФЗ 5 Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію
КТМФЗ 6 Зобов’язання, що виникають внаслідок участі у специфічному ринку – відходів електричного та електронного обладнання
КТМФЗ 7 Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»
КТМФЗ 10   Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності
КТМФЗ 12 Послуги за угодами про концесію
КТМФЗ 13 Програми лояльності клієнта
КТМФЗ 14 МСБО 19: обмеження на активи з визначеною виплатою, мінімальні вимоги до фінансування та їхня взаємодія
КТМФЗ 15 Угоди про будівництво об’єктів нерухомості
КТМФЗ 16 Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю
КТМФЗ 17 Виплати негрошових активів власникам
КТМФЗ 18 Передачі активів від клієнтів
КТМФЗ 19 Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу
КТМФЗ 20 Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар’єрі
КТМФЗ 21 Обов’язкові платежі
ПКТ — 7 Введення євро
ПКТ — 10 Державна допомога: відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю
ПКТ — 15 Операційна оренда: заохочення
ПКТ — 25 Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб’єкта господарювання або його акціонерів
ПКТ — 27 Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду
ПКТ — 29 Угоди про концесію послуг: розкриття інформації
ПКТ — 31 Дохід: бартерні операції, пов’язані з рекламними послугами
ПКТ-32 Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті

 

На предприятия, которые готовят финансовую отчётность по МСФО в Украине, распространяется также требование следующих документов:

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 (НПСБУ 1) «Загальні вимоги до фінансової звітності»

«Порядок подання фінансової звітності»  Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419

 

Предприятия, которые используют МСФО, могут также использовать следующие рекомендации:

«Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності» Затверджені Наказом Міністерства фінансів України 28.03.2013 № 433