Цей стандарт встановлює основи подання фінансової звітності загального призначення, щоб забезпечити порівнянність фінансової звітності організації з її фінансовою звітністю за попередні періоди, а також із фінансовою звітністю інших організацій. У цьому стандарті викладаються загальні вимоги щодо подання фінансової звітності, вказівки щодо її структури та мінімальні вимоги до її змісту.

• Фундаментальні принципи, що лежать в основі підготовки фінансової звітності, включаючи припущення безперервності діяльності, послідовність подання та класифікації фінансової інформації, облік за методом нарахування та принцип суттєвості.

• Взаємозалік активів та зобов’язань, доходів та витрат не допускається, за винятком тих випадків, коли він дозволений або потрібен відповідно до інших МСФЗ.

• Необхідно подавати порівняльну інформацію за попередні звітні періоди щодо сум, поданих у фінансовій звітності та примітках до неї.

Як правило, фінансова звітність складається щороку. У разі зміни звітної дати та подання фінансової звітності за звітний період, що відрізняється від календарного року, необхідно розкрити додаткову інформацію.

• Повний комплект фінансової звітності має включати:
– Звіт про фінансове становище;
– Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний доход;
– Звіт про зміни у власному капіталі;
– Звіт про рух коштів;
– Примітки;
– тільки якщо облікова політика була застосована ретроспективно або при перерахунку або рекласифікації статей фінансової звітності – Звіт про фінансове становище на початок самого раннього періоду, за яким подається порівняльна інформація. Таким чином, у зазначених випадках, як правило, подається три звіти про фінансове становище;
– порівняльну інформацію (тобто щонайменше по 2 кожного з перелічених вище звітів – один за поточний період і один за попередній період, а також відповідні примітки).

• Підприємствам дозволяється використовувати відмінні від зазначених вище назви форм фінансової звітності.

• Стандарт визначає мінімальний список статей, які мають бути подані у звіті про фінансове становище, звіті про прибутки та збитки та іншому сукупному доході та звіті про зміни у власному капіталі, а також дає вказівки щодо включення додаткових статей. МСФЗ (IAS) 7 дає вказівки щодо подання статей у звіті про рух коштів.

• У звіті про фінансове становище потрібно розділення активів та зобов’язань на короткострокові та довгострокові, за винятком випадків, коли подання в порядку зміни ліквідності дає надійну та доречнішу інформацію.

• Усі статті доходів і витрат (тобто всі зміни в капіталі, за винятком угод, що виникають в результаті угод з власниками підприємства) відображаються у звіті про прибутки та збитки та інший сукупний доход, який включає (а) прибутки або збитки та (б) інший сукупний дохід (тобто статті доходів та витрат, які не підлягають відображенню у звіті про прибутки та збитки відповідно до вимог інших МСФЗ). Такі статті можуть бути представлені будь-яким із наступних способів:

– у єдиному звіті «про прибутки та збитки та інший сукупний доход» (у якому підводиться проміжний підсумок щодо прибутків та збитків);

–у двох окремих звітах — «про прибутки та збитки» (в якому відображаються прибутки або збитки) і «про прибутки та збитки та інший сукупний доход» (що включає підсумок звіту про прибутки та збитки та статті іншого сукупного доходу).
• Статті іншого сукупного доходу повинні бути відсортовані залежно від того, чи можуть вони пізніше бути рекласифіковані в прибутки або збитки..
• Аналіз витрат у звіті про прибутки та збитки може бути дано відповідно до їх характеру або за функціями. У разі використання останнього варіанту класифікація витрат за характером має бути подана у примітках.

• Звіт про зміни у власному капіталі має включати таку інформацію:

-Загальний сукупний дохід за період;

-по кожному компоненту капіталу – ефект ретроспективного застосування змін в обліковій політиці або ретроспективних коригувань відповідно до МСФЗ (IAS) 8;

-по кожному компоненту капіталу – розшифрування змін за період з розкриттям кожної зміни окремо.

• МСФЗ (IAS) 1 визначає мінімальні вимоги до розкриття інформації в примітках. У них має бути подана наступна інформація:

-застосовувана облікова політика;

-судження, зроблені керівництвом у процесі застосування облікової політики підприємства, які справили найбільший вплив на суми, відображені у фінансовій звітності;

-джерела невизначеності розрахункових оцінок;

-управління капіталом та дотримання вимог до розміру капіталу.

• У вказівках щодо застосування МСФЗ (IAS) 1 наведено приклади вищевказаних звітів, за винятком звітів про рух грошових коштів (див. МСФЗ (IAS) 7).