Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1
Подання фінансової звітності

Суб’єкт господарювання повинен застосовувати цей Стандарт при підготовці та поданні фінансової звітності загального призначення відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

МСБО 1 встановлює загальні вимоги до подання фінансової звітності, рекомендації щодо їх структури та мінімальні вимоги до їх змісту. Він вимагає від суб’єкта господарювання подавати повний набір фінансових звітів принаймні раз на рік з порівняльними сумами за попередній рік (включаючи порівняльні суми в примітках). Повний комплект фінансової звітності включає:

  • звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
  • звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період. Інший сукупний дохід – це ті статті доходів і витрат, які не визнаються у прибутках або збитках відповідно до стандартів МСФЗ. МСБО 1 дозволяє суб’єкту господарювання подавати єдиний об’єднаний звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід або два окремих звіти;
  • звіт про зміни власного капіталу за період;
  • звіт про рух грошових коштів за період;
  • примітки, що містять короткий виклад основних облікових політик та іншу пояснювальну інформацію; і
  • звіт про фінансовий стан на початок попереднього порівняльного періоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей у своїй фінансовій звітності, або коли він рекласифікує статті у своїй фінансовій звітності.

Суб’єкт господарювання, чия фінансова звітність відповідає стандартам МСФЗ, повинна зробити явну та беззастережну заяву про таку відповідність у примітках. Суб’єкт господарювання не повинен описувати фінансову звітність як відповідну стандартам МСФЗ, якщо вона не відповідає всім вимогам стандартів. Вважається, що застосування стандартів МСФЗ з додатковим розкриттям інформації, коли це необхідно, призведе до фінансової звітності, яка має достовірне представлення. МСБО 1 також розглядає питання безперервності діяльності, взаємозаліку та змін у поданні чи класифікації.