Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 20
Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу

Цей Стандарт слід застосовувати в обліку та при розкритті інформації про державні гранти, а також при розкритті інформації про інші форми державної допомоги.

Стандарт не поширюється:

а) на специфічні проблеми, які виникають при обліку державних грантів у фінансових звітах, що відображають вплив змін цін, або в додатковій інформації подібного характеру;

б) на державну допомогу, яка надається суб’єктові господарювання у формі вигоди, що існує є при визначенні оподаткованого прибутку чи податкового збитку, або визначається чи обмежується на основі зобов’язань з податку на прибуток. Прикладами такої вигоди є звільнення від податку на прибуток, інвестиційні податкові пільги, податкова знижка на прискорену амортизацію і зменшені ставки податку на прибуток;

в) на державну частку власності суб’єкта господарювання;

г) на державні гранти, на які поширюється МСБО 41 “Сільське господарство”.

• Державні субсидії повинні визнаватись лише тоді, коли з’являється обґрунтована впевненість, що підприємство виконає умови, пов’язані з їх наданням, а також що субсидії будуть отримані. Субсидії у негрошової формі зазвичай враховуються за справедливою вартістю, хоча також дозволяється їх облік за номінальною вартістю.

• Державні субсидії відносяться на прибутки або збитки в тих періодах, коли визнаються витрати, для компенсації яких призначені дані субсидії.

• Субсидії, що стосуються доходу, можуть бути відображені як доходи у звіті про прибутки та збитки або відніматися з відповідних витрат.

• Субсидії, що належать до активів, можуть бути подані у звіті про фінансове становище або як доходи майбутніх періодів, або можуть відображатися шляхом зменшення балансової вартості активу на величину відповідних субсидій.

• Повернення державних субсидій враховується як зміна облікової оцінки, причому встановлено різний порядок обліку повернення субсидій, що належать до доходів та активів.

• Економічна вигода від залучення державних позик з процентною ставкою нижче ринкової повинна враховуватися як державна субсидія та оцінюватись як різниця між первісною балансовою вартістю позики, що визначається відповідно до IAS 39, та сумою отриманих коштів.

Роз’яснення:

SIC 10 “Державна допомога – відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю”

Державна допомога підприємствам, спрямована на стимулювання або довгострокову підтримку підприємницької діяльності в окремих регіонах чи галузях, має розглядатися як державна субсидія відповідно до IAS 20.