Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28
Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства

МСБО 28 вимагає від інвестора обліковувати свої інвестиції в асоційовані компанії за методом участі в капіталі. МСФЗ 11 вимагає від інвестора обліковувати свої інвестиції в спільні підприємства за методом участі в капіталі (за деякими обмеженими винятками).

МСБО 28 визначає, як застосовувати метод участі в капіталі під час обліку інвестицій в асоційовані та спільні підприємства.

Цей Стандарт застосовується усіма суб’єктами господарювання, які є інвесторами, що мають

спільний контроль над об’єктом інвестування або чинять суттєвий вплив на нього.

Терміни, що використовуються в цьому стандарті, мають такі значення:

Асоційоване підприємство – це суб’єкт господарювання, на який інвестор має суттєвий вплив.

Консолідована фінансова звітність – це фінансова звітність групи, у якій активи, зобов’язання,

власний капітал, дохід, витрати та грошові потоки материнського підприємства та його

дочірніх підприємств подаються як активи, зобов’язання, власний капітал, дохід, витрати та

грошові потоки єдиного економічного суб’єкта господарювання.

Метод участі в капіталі – це метод обліку, за яким інвестицію первісно визнають за

собівартістю, а потім коригують відповідно до зміни частки інвестора в чистих активах об’єкта

інвестування після придбання. Прибуток чи збиток інвестора включає частку інвестора в

прибутку чи збитку об’єкта інвестування, а інший сукупний дохід інвестора включає його

частку в іншому сукупному доході об’єкта інвестування.

Спільне підприємство –це спільна діяльність, при якій сторони, які мають спільний контроль

над діяльністю, мають право на частку в чистих активах підприємства.

Спільна діяльність – це діяльність, над якою дві або більша кількість сторін мають спільний

контроль.

Спільний контроль – це узгоджений контрактом розподіл контролю над діяльністю, який існує

лише тоді, коли рішення про значущі види діяльності вимагають одностайної згоди сторін, між

якими розподілено контроль.

Учасник спільного підприємства – сторона спільного підприємства, яка має спільний контроль

над таким спільним підприємством.

Суттєвий вплив – це повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової та

операційної політики об’єкта інвестування, але не контроль чи спільний контроль таких

політик.

Суб’єкт господарювання припиняє застосовувати метод участі в капіталі, починаючи з дати,

коли його інвестиція перестає бути асоційованим або спільним підприємством, а саме:

a) якщо інвестиція перетворюється у дочірнє підприємство, суб’єкт господарювання о

обліковує свою інвестицію відповідно до МСФЗ 3 “Об’єднання бізнесу” та МСФЗ 10

б) якщо збережена частка участі в колишньому асоційованому або спільному підприємстві

є фінансовим активом, то суб’єкт господарювання оцінює збережену частку участі за

справедливою вартістю. Справедливу вартістю збереженої частки участі слід вважати

справедливою вартістю при первісному визнанні її як фінансового актива відповідно до

МСФЗ 9. Суб’єкт господарювання визнає у прибутку або збитку будь-яку різницю між

і) справедливою вартістю будь-якої збереженої частки участі та будь-якими коштами від

вибуття частини частки участі в асоційованому або спільному підприємстві; та

іі) балансовою вартістю інвестиції на дату, коли було припинено використання метода

участі в капіталі.

в) коли суб’єкт господарювання припиняє використовувати метод участі в капіталі, суб’єкт

господарювання має обліковувати всі суми, які раніше визнавались в іншому сукупному

доході у зв’язку з такою інвестицією, на такій самій основі, яка вимагалася б, якби об’єкт

інвестування безпосередньо здійснив вибуття відповідних активів та зобов’язань.