Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32
Фінансові інструменти: подання

Мета цього Стандарту полягає у визначенні принципів для подання фінансових інструментів як зобов’язань або власного капіталу і для згортання фінансових активів і фінансових зобов’язань. Він застосовується до класифікації (з точки зору емітента) фінансових інструментів як фінансових активів, фінансових зобов’язань та інструментів власного капіталу; до класифікації пов’язаних з ними відсотків, дивідендів, збитків та прибутків, а також до обставин, за яких слід згортати фінансові активи та фінансові зобов’язання.

3 Принципи, подані в цьому Стандарті, доповнюють принципи визнання та оцінки фінансових активів та фінансових зобов’язань, подані в МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, і принципи розкриття інформації щодо них, подані в МСФЗ 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації”.

Цей Стандарт застосовується всім суб’єктам господарювання до всіх типів фінансових інструментів, окрім:

– тих часток у дочірніх, асоційованих або спільних підприємствах, що їх обліковують відповідно до МСФЗ 10 “Консолідована фінансова звітність”, МСБО 27 “Окрема фінансова звітність” або МСБО 28 “Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства”. Проте в деяких випадках МСБО 27 або МСБО 28 дозволяє суб’єктові господарювання обліковувати частку участі в дочірньому, асоційованому або спільному підприємстві відповідно до МСБО 39. У таких випадках суб’єктам господарювання слід застосовувати вимоги цього Стандарту. Суб’єктам господарювання слід застосовувати цей Стандарт до всіх похідних інструментів на частки у дочірніх, асоційованих або спільних підприємствах;

– прав та зобов’язань працедавців згідно з програмами виплат працівникам, до яких застосовується

МСБО 19 “Виплати працівникам”;

контракти в межах МСФЗ 17 “Страхові контракти”. Однак цей Стандарт застосовується до:

(i) похідних фінансових інструментів, які вкладені в контракти в межах МСФЗ 17, якщо МСФЗ 9 вимагає від суб’єкта господарювання їх окремо; і

(ii) інвестиційні компоненти, які відокремлені від контрактів у межах МСФЗ 17, якщо МСФЗ 17 вимагає такого розмежування.

Крім того, емітент застосовує цей Стандарт до договорів фінансової гарантії, якщо емітент застосовує МСФЗ 9 при визнанні та оцінці контрактів, але застосовує МСФЗ 17, якщо емітент обирає відповідно до пункту 7 (е) МСФЗ 17 застосовувати МСФЗ 17 в визнанні та оцінюванні їх.

– фінансових інструментів, контрактів та зобов’язань за операціями, платіж за якими здійснюється на основі акцій, до яких застосовується МСФЗ 2 “Платіж на основі акцій”, за винятком:

i) контрактів у межах сфери застосування параграфів 8-10 цього Стандарту, до яких застосовується цей Стандарт;

іi) параграфів 33 та 34 цього Стандарту, які слід застосовувати до власних викуплених акцій, придбаних, проданих, випущених або анульованих у зв’язку з програмами опціонів на акції для працівників, програмами придбання акцій працівниками та всіма іншими угодами про платіж на основі акцій.

• Класифікація фінансового інструменту у звітності емітента як зобов’язання або у складі капіталу:

-заснована на змісті, а не на формі інструменту;

-Проводиться на момент емісії і згодом не змінюється;

– Фінансовий інструмент є зобов’язанням, якщо його емітент може бути зобов’язаний передати кошти або інший фінансовий актив, а власник має право вимагати такої передачі (приклад – привілейовані акції, що випускаються з зобов’язанням зворотного викупу);

– пайовим інструментом вважається інструмент, що підтверджує право на частку активів підприємства, що залишилися після відрахування всіх його зобов’язань;

-відсотки, дивіденди, прибутки або збитки, пов’язані з фінансовим інструментом, класифікованим як зобов’язання, повинні визнаватись у складі доходів або витрат.

• Інструменти з правом зворотного продажу та фінансові інструменти, які накладають на підприємство зобов’язання щодо виплати пропорційної частки чистих активів тільки при ліквідації та які (а) є субординованими по відношенню до всіх інших класів інструментів та (б) відповідають іншим встановленим критеріям, класифікуються як часткові фінансові інструменти (тобто відбиваються у капіталі), навіть якщо вони відповідають визначенню зобов’язання за іншими ознаками.

• При випуску складових фінансових інструментів, наприклад конвертованих боргових зобов’язань, емітент повинен окремо класифікувати борговий та пайовий компоненти комбінованого інструменту.

• Взаємозалік фінансового активу та фінансового зобов’язання з відображенням у звітності нетто-суми повинен здійснюватися лише за наявності у підприємства юридично закріпленого права на взаємозалік та наміру зробити нетто-розрахунок, або одночасно реалізувати актив та виконати зобов’язання. Вартість власних викуплених акцій віднімається з капіталу, перепродаж власних викуплених акцій відбивається безпосередньо у капіталі.

• Витрати на випуск або викуп інструментів капіталу відносяться на зменшення капіталу за вирахуванням відповідного податку на прибуток.

Стандарт містить Додаток: Керівництво із застосування МСБО 32

ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ (IFRIC) 2Частки учасників кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти
Зазначені фінансові інструменти класифікуються як зобов’язання, крім випадків, коли суб’єкт господарювання має беззастережне право відмови від здійснення викупу часток учасників.