Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 33
Прибуток на акцію

МСБО 33 розглядає підрахунок та представлення прибутку на акцію (EPS). Це стосується суб’єктів господарювання, чиї звичайні або потенційні звичайні акції (наприклад, конвертовані, опціони та варанти) публічно продаються. Недержавні організації, які обирають представити EPS, також повинні дотримуватися Стандарту.

Суб’єкт господарювання повинен подавати базовий прибуток на акцію та розведений прибуток на акцію з однаковою популярністю у звіті про сукупний дохід. У консолідованій фінансовій звітності показники прибутку на акцію базуються на консолідованому прибутку або збитку, що належить власникам звичайних акцій материнського підприємства.

Розмивання — це потенційне зменшення прибутку на акцію або потенційне збільшення збитків на акцію в результаті припущення, що конвертовані інструменти конвертуються, опціони чи варанти реалізуються або звичайні акції випускаються після виконання визначених умов.

Якщо суб’єкт господарювання також розкриває прибуток або збиток від безперервної діяльності, базовий прибуток на акцію та розбавлений прибуток на акцію повинні бути представлені стосовно безперервної діяльності. Крім того, якщо суб’єкт господарювання повідомляє про припинену діяльність, він повинен представити основну та розбавлену суми на акцію для припиненої діяльності або у звіті про сукупний дохід, або у примітках.

МСБО 33 встановлює принципи визначення знаменника (середньозваженої кількості акцій в обігу за період) і чисельника («прибутку») у розрахунках базової прибутку на акцію та розбавленої прибутку на акцію.

На знаменники, які використовуються в розрахунку базової прибутку на акцію та розбавленої прибутку на акцію, можуть вплинути випуски акцій протягом року; акції, що випускаються при конвертації конвертованого інструменту; акції з умовною емісією або поверненням; бонусні питання; дроблення акцій та консолідація акцій; виконання опціонів і варрантів; контракти, які можуть бути врегульовані акціями; а також контракти, які вимагають від суб’єкта господарювання викупу його власних акцій (опціони пут).

МСБО 33 вимагає від підприємства розкривати:

  • суми, що використовуються як чисельники при розрахунку основного та розбавленого прибутку на акцію, а також узгодження цих сум з прибутком або збитком. 
  • середньозважена кількість простих акцій, що використовується як знаменник при розрахунку основного та розбавленого прибутку на акцію, та узгодження цих знаменників один з одним. 
  • опис будь-яких інших інструментів (включаючи акції умовного випуску), які потенційно можуть розбавити базовий прибуток на акцію в майбутньому, але які не були включені в розрахунок розбавленого прибутку на акцію.
  • опис операцій зі звичайними акціями, які відбуваються після звітного періоду і які могли б суттєво змінити розрахунки прибутку на акцію, якби ці операції відбулися до кінця звітного періоду.

Стандарт містить Додаток: Керівництво із застосування