Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38
Нематеріальні активи

МСБО 38 встановлює критерії визнання та оцінки нематеріальних активів і вимагає розкриття інформації про них. Нематеріальний актив – це ідентифікований немонетарний актив без фізичної речовини. Такий актив можна ідентифікувати, коли його можна відокремити, або коли він виникає з договірних чи інших законних прав. Відокремлені активи можна продавати, передавати, ліцензувати тощо. Прикладами нематеріальних активів є комп’ютерне програмне забезпечення, ліцензії, торгові марки, патенти, фільми, авторські права та квоти на імпорт. Гудвіл, придбаний в результаті об’єднання бізнесу, обліковується відповідно до МСФЗ 3 і не входить до сфери застосування МСБО 38. Внутрішньо створений гудвіл входить до сфери застосування МСБО 38, але не визнається як актив, оскільки він не є ідентифікованим ресурсом.

Витрати на нематеріальний об’єкт визнаються витратами, якщо тільки об’єкт не відповідає визначенню нематеріального активу, і:

  • імовірно, що майбутня економічна вигода від активу буде; і
  • вартість активу може бути достовірно оцінена.

Витрати на створення внутрішнього нематеріального активу часто важко відрізнити від витрат на підтримання чи покращення діяльності суб’єкта господарювання чи гудвілу. З цієї причини внутрішньо генеровані бренди, заголовки, видавничі назви, списки клієнтів та подібні елементи не визнаються нематеріальними активами. Витрати на створення інших внутрішньо створених нематеріальних активів класифікуються на те, чи виникають вони на етапі дослідження чи на етапі розробки. Витрати на дослідження визнаються витратами. Витрати на розробку, які відповідають визначеним критеріям, визнаються собівартістю нематеріального активу.

Нематеріальні активи спочатку оцінюються за собівартістю. Після первісного визнання суб’єкт господарювання зазвичай оцінює нематеріальний актив за вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Він може вибрати оцінку активу за справедливою вартістю в рідкісних випадках, коли справедливу вартість можна визначити на основі активного ринку.

Нематеріальний актив із обмеженим терміном корисного використання амортизується та підлягає перевірці на знецінення. Нематеріальний актив з невизначеним строком корисного використання не амортизується, а щорічно перевіряється на знецінення. Коли нематеріальний актив вибуває, прибуток або збиток від вибуття включається до прибутку або збитку.

У стандарті наводиться ілюстративний приклад (визнання первісної вартості нематеріальних активів, створених організацією).

Тлумачення

SIC 32 «Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті»

SIC-32 роз’яснює, що веб-сайт, розроблений суб’єктом господарювання з використанням внутрішніх витрат, для внутрішнього чи зовнішнього доступу, є внутрішньо створеним нематеріальним активом, як визначено в МСБО 38. Такий веб-сайт може бути визнаний нематеріальним активом, якщо і тільки якщо , крім відповідності загальним вимогам МСБО 38, суб’єкт господарювання може продемонструвати, як його веб-сайт принесе ймовірні майбутні економічні вигоди. Крім того, усі витрати на розробку веб-сайту виключно або переважно для просування та реклами власних продуктів і послуг суб’єкта господарювання визнаються витратами, коли вони понесені.

IFRIC 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар’єрі»

IFRIC 20 стосується обліку витрат на видалення відходів для отримання доступу до родовищ мінеральної руди. Ця діяльність з видалення відходів відома як «зачистка». Деяка діяльність по розчистці створює товарні запаси, а також покращує доступ до подальшої кількості мінеральної руди.

Суб’єкт господарювання обліковує витрати на розчистку, застосовуючи принципи МСБО 2 у тій мірі, в якій діяльність з розчистки призводить до інвентаризації. Суб’єкт господарювання визнає витрати на розкривні роботи, що покращують доступ до руди, як необоротні «активи з розкривних робіт», якщо виконуються визначені критерії; інакше він визнає ці витрати як витрати. Інтерпретація IFRIC 20 надає рекомендації щодо розподілу витрат, коли вартість активу з розчистки та вироблених запасів не може бути ідентифікована окремо.