Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8
Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

Метою цього стандарту є встановлення критеріїв вибору та зміни облікової політики разом з порядком обліку та розкриттям інформації про зміни в обліковій політиці, зміни у бухгалтерських оцінках та виправлення помилок. Цей стандарт покликаний покращити доречність та надійність інформації, що міститься у фінансовій звітності організації, а також сумісність цієї фінансової звітності протягом часу та з фінансовою звітністю інших організацій.

Вимоги до розкриття інформації про облікову політику, за винятком вимог до розкриття інформації про зміни в обліковій політиці, викладені у МСБО 1 «Подання фінансової звітності».

• Стандарт визначає ієрархію вибору варіантів облікової політики:

– стандарти та роз’яснення СМСФЗ з урахуванням рекомендацій СМСФЗ щодо їх застосування;

– за відсутності стандарту або роз’яснення, що застосовується до конкретної ситуації, необхідно керуватися вимогами та рекомендаціями стандартів та роз’яснень СМСФЗ з аналогічних або суміжних питань, а також визначеннями, критеріями визнання та концепціями оцінки активів та зобов’язань, доходів і витрат, встановленими Концептуальною основою фінансової звітності;

– керівництво також може брати до уваги чинні версії облікових стандартів інших органів, які встановлюють стандарти, що використовують аналогічну концептуальну основу при розробці стандартів; іншу літературу з бухгалтерського обліку, а також галузеву практику, що склалася.

• Облікову політику необхідно послідовно застосовувати до аналогічних угод.

• Зміна облікової політики допускається, лише якщо така вимога міститься у стандартах або роз’ясненнях або якщо в результаті зміни облікової політики інформація буде надійною та доречнішою.

• Якщо зміна облікової політики викликана вимогами стандартів або роз’яснень, то підприємство має дотримуватися вказівок, що містяться в них, щодо переходу на нові облікові методи та процедури. Якщо стандарт чи роз’яснення не дають таких вказівок або якщо зміна облікової політики була добровільною, підприємство має застосовувати нову облікову політику ретроспективно, тобто. шляхом перерахунку показників попередніх періодів.

• Якщо відсутня практична можливість визначити ефект ретроспективного застосування зміни облікової політики в конкретному періоді, то нова облікова політика застосовується, починаючи з раннього періоду, для якого розрахунок ефекту ретроспективного застосування здійснимо на практиці; при цьому проводяться кумулятивні коригування залишків початку періоду. Якщо відсутня практична можливість визначити кумулятивний ефект застосування нової облікової політики до всіх попередніх періодів, то політика застосовується без перерахунку даних за минулі періоди, починаючи з раннього періоду, для якого розрахунок ефекту застосування політики здійснимо на практиці.

• Зміни в облікових оцінках (наприклад, зміна строку корисного використання активу) визнаються у поточному та майбутніх звітних періодах без зміни порівняльних даних.

• Усі суттєві помилки минулих років мають бути виправлені шляхом перерахунку порівняльних даних за попередні звітні періоди; якщо помилка сталася до початку раннього з поданих періодів — шляхом перерахунку вступного балансу.