Міжнародний стандарт фінансової звітності 1
Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

Мета цього МСФЗ – забезпечити, щоб перша фінансова звітність суб’єкта господарювання, складена за МСФЗ, та його проміжна фінансова звітність за частину періоду, охопленого цією фінансовою звітністю, містили високоякісну інформацію, яка:

a) є прозорою для користувачів і порівняною в усіх відображених періодах;

б) забезпечує прийнятну відправну точку для обліку за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ); та

в) витрати на її отримання не перевищують вигоди для користувачів.

МСФЗ 1 вимагає від суб’єкта господарювання, який вперше застосовує стандарти МСФЗ, підготувати повний набір фінансової звітності, що охоплює його перший звітний період за МСФЗ та попередній рік.

Суб’єкт господарювання використовує однакову облікову політику протягом усіх періодів, представлених у його першій фінансовій звітності за МСФЗ. Ця облікова політика повинна відповідати кожному стандарту, що діє на кінець його першого звітного періоду за МСФЗ.

МСФЗ 1 передбачає обмежені винятки з вимоги перерахувати попередні періоди у визначених сферах, у яких витрати на їх дотримання могли б перевищувати вигоди для користувачів фінансової звітності.

МСФЗ 1 також забороняє ретроспективне застосування стандартів МСФЗ у деяких сферах, особливо коли ретроспективне застосування вимагає суджень керівництва щодо минулих умов після того, як результат конкретної операції вже відомий.

МСФЗ 1 вимагає розкриття інформації, що пояснює, як перехід від попередніх ОПБУ до стандартів МСФЗ вплинув на фінансовий стан, фінансові результати та грошові потоки підприємства.

У стандарті наводяться ілюстративні приклади.

Стандарт також містить Додаток A «Визначення термінів», Додаток Б «Винятки з ретроспективного застосування інших МСФЗ», Додаток В «Винятки для об’єднання бізнесу», Додаток Г «Звільнення від вимог інших МСФЗ», Додаток Ґ «Короткострокові звільнення від МСФЗ».