Міжнародний стандарт фінансової звітності 5
Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

Мета МСФЗ 5 полягає у визначенні бухгалтерського обліку активів, утримуваних для продажу, та поданні і розкритті інформації щодо припиненої діяльності. Зокрема, МСФЗ вимагає, щоб:

  • необоротний актив або групу вибуття, які будуть класифіковані як утримувані для продажу, якщо його балансова вартість буде відшкодована в основному шляхом операції продажу, а не шляхом постійного використання;
  • активи, утримувані для продажу, оцінюються за нижчою з двох з двох величин: балансової вартості та справедливої ​​вартості за вирахуванням витрат на продаж;
  • амортизація активу припиняється, коли він утримується для продажу;
  • окреме відображення у звіті про фінансовий стан активу, класифікованого як утримуваний для продажу, та активів та зобов’язань, включених до групи вибуття, класифікованої як утримувані для продажу; і
  • окреме відображення у звіті про сукупний дохід результатів діяльності, що припиняється.

Стандарт також містить Додаток А «Визначення термінів» и Додаток Б «Доповнення до керівництва із застосування»