Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2
Запаси

МСБО 2 « Запаси» надає рекомендації щодо визначення собівартості запасів і подальшого визнання собівартості як витрати, включаючи будь-яке списання до чистої вартості реалізації. Він також містить рекомендації щодо формул витрат, які використовуються для віднесення витрат до запасів. Запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартістю та вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації – це розрахункова ціна продажу в ході звичайної діяльності за вирахуванням розрахункових витрат на завершення та оціночних витрат, необхідних для здійснення продажу.

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на конверсію (прямі витрати на оплату праці та виробничі накладні витрати) та інші витрати, пов’язані з доведенням запасів до їхнього поточного місцезнаходження та стану. Собівартість запасів визначається:

  • конкретна ідентифікація вартості предметів запасів, які зазвичай не є взаємозамінними; і
  • формула «перший прийшов», «перший вийшов» або середньозважена формула вартості для елементів, які зазвичай є взаємозамінними (зазвичай велика кількість окремо незначних елементів).

Коли запаси продаються, балансова вартість цих запасів визнається витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід. Сума будь-якого списання запасів до чистої вартості реалізації та всі втрати запасів визнаються витратами періоду, коли відбулося списання або збиток.