Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27
Окрема фінансова звітність

МСБО 27 встановлює вимоги до бухгалтерського обліку та розкриття інформації щодо інвестицій у дочірні, спільні та асоційовані підприємства, коли суб’єкт господарювання вибирає або вимагає відповідно до місцевих нормативних актів подавати окрему фінансову звітність.

 Цей стандарт слід застосовувати для обліку інвестицій у дочірні, спільні та асоційовані підприємства, якщо суб’єкт господарювання вирішує (або повинен відповідно до місцевих нормативних вимог) подавати окрему фінансову звітність.

Консолідована фінансова звітність – фінансова звітність групи, у якій активи, зобов’язання, власний капітал, дохід, витрати та грошові потоки материнського підприємства та його дочірніх підприємств подаються як активи, зобов’язання, власний капітал, дохід, витрати та грошові потоки єдиного економічного суб’єкта господарювання.

Окрема фінансова звітність – звітність, що подається суб’єктом господарювання, у якій суб’єкт господарювання може вибирати, залежно від вимог цього Стандарту, чи обліковувати свої інвестиції у дочірні, спільні та асоційовані підприємства за собівартістю відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», чи за методом участі в капіталі, описаним в МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства».