Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 34
Проміжна фінансова звітність

Своєчасна та достовірна проміжна фінансова звітність підвищує спроможність інвесторів, кредиторів та інших користувачів розуміти здатність підприємства генерувати прибутки та грошові потоки, а також оцінювати його фінансовий стан та ліквідність.

Проміжний фінансовий звіт – це повний або скорочений набір фінансових звітів за період, менший за фінансовий рік. МСБО 34 не визначає, які підприємства повинні публікувати проміжний фінансовий звіт. Це, як правило, питання законів і державних постанов. МСБО 34 застосовується, якщо суб’єкт господарювання, який використовує стандарти МСФЗ у своїй річній фінансовій звітності, публікує проміжний фінансовий звіт, у якому стверджується, що він відповідає стандартам МСФЗ.

МСБО 34 встановлює мінімальний зміст такого проміжного фінансового звіту. Він також визначає принципи бухгалтерського визнання та оцінки, що застосовуються до проміжного фінансового звіту.

Мінімальний зміст являє собою набір скороченої фінансової звітності за поточний період та порівняльну інформацію попереднього періоду, тобто звіт про фінансовий стан, звіт про сукупний дохід, звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни у власному капіталі та окремі пояснювальні примітки. У деяких випадках також потрібен звіт про фінансовий стан на початок попереднього періоду. Як правило, інформація, наявна в останньому річному звіті суб’єкта господарювання, не повторюється і не оновлюється в проміжному звіті. У проміжному звіті йдеться про зміни з кінця останнього річного звітного періоду.

У проміжному звіті застосовуються ті самі облікові політики, що й у останньому річному звіті, або у разі зміни облікової політики вимагається спеціальне розкриття інформації. Активи та зобов’язання визнаються та оцінюються для проміжної звітності на основі інформації, доступної з початку року. Хоча оцінки як у річних фінансових звітах, так і в проміжних фінансових звітах часто базуються на обґрунтованих оцінках, підготовка проміжних фінансових звітів, як правило, вимагає більшого використання методів оцінки, ніж річних фінансових звітів.

Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 10 «Проміжна фінансова звітність та знецінення» передбачає, що суб’єкт господарювання не сторнує збитки від знецінення, визнані у попередньому проміжному періоді щодо гудвілу.