Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7
Звіт про рух грошових коштів

Інформація про грошові потоки організації корисна з погляду надання користувачам фінансової звітності основи для оцінки можливості організації генерувати кошти та еквіваленти коштів, а також потреби організації у використанні цих грошових потоків. Економічні рішення, прийняті користувачами, вимагають оцінки можливості організації генерувати кошти та його еквіваленти, і навіть термінів і визначеності їх отримання.

Мета цього стандарту полягає у вимаганні надання інформації про історичні зміни у грошових коштах та їх еквівалентах організації у формі звіту про рух грошових коштів, у якому грошові потоки за період класифікуються як потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Організація повинна складати звіт про рух грошових коштів відповідно до вимог цього стандарту та подавати його як невід’ємну частину своєї фінансової звітності за кожний період, щодо якого подається фінансова звітність.

• Звіт про рух коштів має містити аналіз руху коштів та їх еквівалентів за звітний період.

• До еквівалентів грошових коштів відносяться короткострокові (з терміном погашення менше трьох місяців з моменту придбання) фінансові вкладення, які можуть бути негайно конвертовані у кошти та характеризуються незначним ризиком зміни вартості. Як правило, до них не належать пайові цінні папери.

• Потоки грошових коштів з операційної, інвестиційної та фінансової діяльності мають бути подані окремо.

• Інформація про потоки грошових коштів по операційній діяльності має бути надана із застосуванням прямого (рекомендований варіант) або непрямого методу.

• Грошові потоки, що виникають у зв’язку з податком на прибуток, повинні класифікуватися як «потоки операційної діяльності» за умови, що вони не пов’язані безпосередньо з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

• Для перерахунку угод, виражених в іноземній валюті, та грошових потоків іноземного дочірнього підприємства повинні застосовуватись обмінні курси, що діють на дату виникнення грошових потоків.

• Сукупні потоки грошових коштів, пов’язані з придбанням або втратою контролю над дочірніми підприємствами або іншими структурними підрозділами, надаються окремо та класифікуються як «інвестиційна діяльність» з розкриттям додаткової інформації.

• Інвестиційні та фінансові операції, що не потребують використання коштів, виключаються зі звіту про рух коштів; інформація про них має бути подана окремо.

• Як грошові потоки з інвестиційної діяльності можуть бути класифіковані лише виплати, в результаті яких у звіті про фінансове становище визнається актив.

• Приклади звітів про рух грошових коштів наведено у додатках до МСБО (IAS) 7.