Міжнародний стандарт фінансової звітності 12
Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання

МСФЗ 12 вимагає від суб’єкта господарювання розкривати інформацію, яка дає змогу користувачам його фінансової звітності оцінити:

  • характер та ризики, пов’язані з його інтересами в дочірній компанії, спільній організації, асоційованій компанії або неконсолідованому структурованому підприємстві; і
  • вплив цих інтересів на його фінансовий стан, фінансові результати та грошові потоки.

Цей МСФЗ застосовується суб’єктом господарювання, який має частку участі будь-якому з переліченого далі:

  • дочірніх підприємствах;
  • спільних угодах (тобто спільних господарських одиницях або спільних підприємствах);
  • асоційованих підприємствах;
  • неконсолідованих структурованих суб’єктах господарювання.

Суб’єкт господарювання розкриває інформацію про важливі судження та припущення, які він зробив (та зміни у таких судженнях та припущеннях), визначаючи:

  • що він має контроль над іншим суб’єктом господарювання, тобто об’єктом інвестування, як описано в параграфах 5 та 6 МСФЗ 10 “Консолідована фінансова звітність”;
  • що він має спільний контроль над угодою або чинить суттєвий вплив на інший суб’єкт господарювання; та
  • тип спільної угоди (тобто, спільна операція чи спільне підприємство), якщо угоду структуровано в окреме утворення.

Стандарт також містить Додаток А «Визначення термінів», Додаток Б «Керівництво із застосування» таДодаток В «Дата набрання чинності та перехід»