Міжнародний стандарт фінансової звітності 8
Операційні сегменти

МСФЗ 8 вимагає від суб’єкта господарювання, чиї боргові або пайові цінні папери публічно торгуються, розкривати інформацію, яка дасть можливість користувачам його фінансової звітності оцінити характер та фінансові наслідки різних видів господарської діяльності, в яких воно займається, та різних економічних умов, у яких воно працює.

Він визначає, як суб’єкт господарювання має подавати інформацію про свої операційні сегменти в річних фінансових звітах та у проміжних фінансових звітах. Він також встановлює вимоги до пов’язаного розкриття інформації про продукти та послуги, географічні райони та основних клієнтів.

Цей МСФЗ застосовується:

а) до окремих чи індивідуальних звітів суб’єкта господарювання:

і) боргові інструменти чи інструменти власного капіталу якого обертаються на відкритому ринку (на вітчизняній чи зарубіжній фондовій біржі або ж на позабіржовому ринку, в тому числі на місцевому та регіональному ринках),

або

ii) який подає або перебуває в процесі подання своєї фінансової звітності до комісії з цінних паперів або іншого регуляторного органу з метою випуску інструментів будь-якого класу на відкритий ринок; та

б) до консолідованої фінансової звітності групи з материнським підприємством:

i) боргові інструменти чи інструменти власного капіталу якого обертаються на відкритому ринку (на вітчизняній чи зарубіжній фондовій біржі або ж на позабіржовому ринку, в тому числі на місцевому та регіональному ринках),

або

ii) яке подає або перебуває в процесі подання консолідованої фінансової звітності до комісії з цінних паперів або іншого регуляторного органу з метою випуску інструментів будь-якого класу на відкритий ринок.

Операційний сегмент – це компонент суб’єкта господарювання:

  • який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, пов’язані з операціями з іншими компонентами того самого суб’єкта господарювання);
  • операційні результати якого регулярно переглядаються вищим керівником з операційної діяльності суб’єкта господарювання для прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання результатів його діяльності; та
  • про який доступна дискретна фінансова інформація.

Операційний сегмент може стосуватися економічної діяльності, яка ще не генерує доходи, наприклад, операції з освоєння виробництва можуть бути операційними сегментами до отримання доходів.

• Надаються рекомендації щодо визначення операційних сегментів, інформація про які має бути подана у звітності (загальне правило — 10%-ні пороги за виручкою, абсолютною величиною прибутку (збитку) та валютою балансу).

• Виручка звітних сегментів повинна становити не менше 75% від загальної суми виручки підприємства.

• МСФЗ не дає визначення сегментної виручки, сегментних витрат, прибутку або збитку сегмента, активів та зобов’язань сегменту, а також не вимагає підготовки сегментної інформації відповідно до облікової політики, прийнятої у фінансовій звітності підприємства.

• Підприємство має розкривати певну інформацію навіть за наявності в нього лише одного звітного сегмента. Це стосується інформації про кожен продукт та послугу або про групи продуктів та послуг, географічні області та великих клієнтів (див. нижче), а також судження керівництва, зроблені при застосуванні критеріїв агрегування щодо операційних сегментів.

• Аналіз виручки та деяких довгострокових активів у географічних областях – обов’язкова вимога для всіх підприємств. При цьому необхідно розкривати додаткову інформацію про виручку/довгострокові активи по кожній країні (у разі їх суттєвості) незалежно від організаційної структури підприємства.

• Також у стандарті міститься вимога про розкриття інформації щодо операцій з найбільшими зовнішніми покупцями (часткою яких припадає не менше 10% виручки підприємства).

• Звіряння всіх активів звітного сегмента з активами організації проводиться лише у разі регулярного надання активів сегмента основній особі, яка приймає операційні рішення. 

 Стандарт також містить Додаток А «Визначення терміна» (Операционный сегмент) .