Основні документи, що регламентують бухгалтерський облік та звітність в Україні

ЗАКОН УКРАЇНИ № 996-XIV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

ПОРЯДОК подання фінансової звітності (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419, із змінами)

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин»

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акцій»

Плани рахунків

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291

Спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 № 186

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291

Форми фінансової звітності

Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» (за прямим методом)

Форма № 3н «Звіт про рух грошових коштів» (за непрямим методом)

Форма № 4 «Звіт про власний капітал»

Форма № 1-к «Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)»

Форма № 2-к «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

Форма № 3-к «Консолідований звіт про рух грошових коштів» (за прямим методом)

Форма № 3-кн «Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»

Форма № 4-к «Консолідований звіт про власний капітал»

Перелік додаткових статей фінансової звітності

Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

Форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

Форми звітності малого підприємства та представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності:

Форма № 1-м «Баланс» та Форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Форми звітності мікропідприємства, підприємства, яке веде спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, та непідприємницького товариства:

Форма № 1-мс «Баланс» та Форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

Форма та Порядок складання звіту про платежі на користь держави підприємств, що здійснюють заготівлю деревини 

Інші нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку у підприємницькій сфері

Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності

Порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

Методичні рекомендації зі складання звіту про управління

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи

Типові форми первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2020 № 588 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку»

Загальні роз’яснення

Деякі підприємства в Україні зобов’язані використовувати міжнародні стандарти фінансової звітності (докладніше тут), інші можуть використовувати МСФЗ добровільно.

Тексти стандартів МСФЗ тут (офіційний переклад)