Основные документы, регламентирующие бухгалтерский учёт и отчётность в Украине:

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV

«Порядок подання фінансової звітності»  Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419

Национальные положения (стандарты) бухгалтерского учёта:

НПСБУ 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

НПСБУ 2 «Консолідована фінансова звітність»

ПСБУ 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»

ПСБУ 7 «Основні засоби»

ПСБУ 8 «Нематеріальні активи»

ПСБУ 9 «Запаси»

ПСБУ 10 «Дебіторська заборгованість»

ПСБУ 11 «Зобов’язання»

ПСБУ 12 «Фінансові інвестиції»

ПСБУ 13 «Фінансові інструменти»

ПСБУ 14 «Оренда»

ПСБУ 15 «Дохід»

ПСБУ 16 «Витрати»

ПСБУ 17 «Податок на прибуток»

ПСБУ 18 «Будівельні контракти»

ПСБУ 19 «Об’єднання підприємств»

ПСБУ 21 «Вплив змін валютних курсів»

ПСБУ 22 «Вплив інфляції»

ПСБУ 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»

ПСБУ 24 «Прибуток на акцію»

ПСБУ 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

ПСБУ 26 «Виплати працівникам»

ПСБУ 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»

ПСБУ 28 «Зменшення корисності активів»

ПСБУ 29 «Фінансова звітність за сегментами»

ПСБУ 30 «Біологічні активи»

ПСБУ 31 «Фінансові витрати»

ПСБУ 32 «Інвестиційна нерухомість»

ПСБУ 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин»

ПСБУ 34 «Платіж на основі акцій»

 

Также можно использовать:

«Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності» Затверджені Наказом Міністерства фінансів України 28.03.2013 № 433

«Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності» Затверджені Наказ Міністерства фінансів України 11.04.2013 № 476

 

Некоторые предприятия в Украине обязаны использовать международные стандарты финансовой отчётности (подробнее здесь), остальные могут использовать МСФО добровольно. Тексты стандартов МСФО по состоянию на 01.01.2018 здесь (официальный перевод).